/

Søk
Close this search box.

Slam

Fosen Renovasjon IKS har ansvaret for tømming av alle septiktanker/slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg. Som eier av anlegget er du likevel ansvarlig for å kontrollere at anlegget blir tømt, at anlegget fungerer og vedlikeholdes.

Tømmeplan

Slamtømming vil bli utført i perioden mars til oktober. Nedenfor finner du tømmeplan, men vi vil gjøre deg oppmerksom på at avvik kan forekomme. Noen uker før tømming blir det sendt en varsellapp i posten til eier av eiendommen. I tillegg sender vi ut sms-varsel til eier av eiendommen en eller to dager før tømming. Tette tanker tømmes ett fast ukenummer så fremt det lar seg gjøre. 

Leksvik – april og mai
Stadsbygd, Haugsdal, Verrabotn, Nordsæter og Skaugdal – juni og juli
Rissa – august og september
Hasselvika, Fevåg, Råkvåg og Sørfjorden – oktober

Tidligere Ørland kommune – Mars og april
Lysøysundet, Asserøy, Jøssund, Val, Vallersund, Tarva, Ryskogen, Brekka – April, mai og juni
Botngård, Elveng, Nes-Oksvoll, Ervika, Eide, Stallvika, Høybakken – Juni og Juli

Tidligere Åfjord kommune – August og september
Tidligere Roan kommune – September og oktober

Ørland – uke 17
Åfjord – uke 18
Bjugn – uke 19
Leksvik – uke 21
Rissa – uke 21 og 22
Roan – uke 43

Dersom du har behov for tømming av tanken utenom oppsatt rute må du bestille ekstra- eller nødtømming.

Årlige slamgebyr 2024

Privat

TankstørrelseTømmehyppighetÅrlig gebyr inkl. mva
4 m³Årlig2 444 kr
4 m³Hvert andre år1 222 kr
7-8 m³Årlig3 908 kr
7-8 m³Hvert andre år1 954 kr

Fritid

TankstørrelseTømmehyppighetÅrlig gebyr inkl. mva
2 m³Hvert andre år804 kr
2 m³Hvert fjerde år402 kr

Årsgebyr for slamtømming starter 01. januar det året eiendommen kobles til tanken.

Kommunal andel inkl. mva. Indre Fosen kr 313,00, Ørland kr 250,00 og Åfjord kr 388,00. De ulike eierkommunene tar et påslag (kommunal andel) for å dekke sine kostnader med slamtjenesten. Dette kan være administrasjon, tidligere deponier etc.

Alle priser er årlig gebyr inkl. mva. Dette er priser for et utvalg abonnement. Det bemerkes at type abonnement bestemmes ut fra tankstørrelse og antall hustander som er koblet til tanken. For opplysninger om andre abonnement kan dere ta kontakt med Fosen Renovasjon.

I henhold til forskrift er det krav om minimum årlig tømming av alle tette tanker.

Hva skjer med slammet?

Ikke kast kluter o.l. i do, da kan rørene tettes og slambilen får problemer når tanken skal tømmes. Lokket skal være helt og forsvarlig, slik at ingen kan falle ned i slamtanken.

For vanlige bolighus er det slamavskiller som er mest brukt.

En slamavskiller fungerer på den måten at alt slam går i septiktankens 1. kammer. Videre blir det separert over i 2. og 3. kammer hvor tanken har utløp.

Ved tømming av slamavskilleren blir hele tanken tømt, og som regel blir renset vann returnert tilbake på tanken. Slammet blir kjørt til godkjent komposteringsanlegg i Grong, Namdal Tankrens. Der vannet spyles tilbake, vil noe av slammet som sitter fast i bunnen av tanken løsne. Dette slammet flyter opp på overflaten, og tanken vil se full ut.

Slamavskillere for bolighus skal etter loven tømmes hvert 2. år. Fritidsboliger skal tømmes hvert 4 år. Er det behov for tømming oftere enn dette, kan det avtales med oss.

Har du problemer med septiktanken?
Det kan ofte være mange grunner til dette. Vi har her forsøkt å forklare problemene som kan oppstå og hvordan man kan løse de. Under er en skisse av en typisk 4 kubikkmeter tank med tre kammer.

1.kammer
Innløpet går inn i septiktankens første kammer. Når septiktanken fungerer som den skal og har god gjæring er det vanlig med en “kake” på toppen med fast masse. Det er viktig å merke seg at det er vanlig med denne “kaken” og at septiktanken fungere uten problem til neste ordinære tømming.

2.kammer
I dette kammeret blir slammet som følger med vannet fra septiktankens første kammer separert. Dette kammeret inneholder betydelig mindre slam enn i 1.kammer

3.kammer
Fra dette kammeret er det et utløp som fører vannet i tanken ut i en filtreringsgrøft, grunnen, kommunal ledning eller lignende. Dette kammeret inneholder svært lite slam.

Innløp
Rørene fra huset går i septiktankens 1. kammer. Når toalettet tapper sent ned kan dette tyde på at røret er tett, eller at det har bygget seg opp masse akkurat i enden av innløpet til septiktanken.

Trinnvise løsninger:
– Kontroller at det ikke ligger noe foran innløpet.
– Dersom det gjør det. Ta en rive for å åpne for innløpet. Dette kan hjelpe deg midlertidig
– Er det i selve røret fra huset som er tett?

Prøv å stake opp røret med en hageslange eller en wire. Evt. ta kontakt med rørlegger for staking, spyling evt. bruk av kamera for å finne feilen.

Dykkert utløp
Dykkert på utløpet er lovpålagt. Dette er for å hindre at flyteslam i tredje kammer renner ut av tanken.

Nivå i tanken
Nivået for en godt fungerende septiktank skal stå like høyt som utløpet. Tanken er ikke full, og kan fungere godt frem til neste tømmerunde. Er nivået under utløpet kan dette tyde på at tanken lekker. Reparasjon er da påkrevd. Er nivået over utløpet kan dette tyde på at rør ut fra tanken er tett.

Utløp
Fungerer en septiktank som den skal, vil det i utløpet fra 3. kammer renne “rent” vann ut til en sandfiltergrøft, grunnen, sjøen eller lignende. Er rørene ut fra tanken tett vil nivået ofte stå over utløpet.

Det er vanskelig å spyle rør som går ut fra tanken. Dette avhenger av hvilken type utløp det er på tanken. Dersom avløp går til kommunal ledning kan vi spyle opp røret. Dersom anlegget har infiltrasjonsanlegg hjelper der sjelden med spyling. Da må infiltrasjonsgrøft skiftes.

Lokk
Eier av anlegget har ansvar for at lokket på tanken er hel og at ingen kan falle ned i tanken. Lokket må også være håndterbart slik at en person kan få åpnet lokket. Betonglokk skal ha løftering.

Entreprenører som Stjern Betong, Rædergård entreprenør og Pallin AS selger betonglokk.
Rørleggere selger glassfiberlokk.

Unngå tette rør

 Det er flere ting som kan gjøres for å unngå trøbbel med slamtanken.

Ikke kast våtservietter, Q-tips, bind o.l i do
Dersom det kastes andre ting enn dopapir i do, kan disse feste seg til rørvegger og tette avløpet. Det vil også skape problemer for tømmebil hvor det tetter seg i siler og pumper.

Ikke tøm fett og matolje i vasken
Avkjøl fettet og la det stivne før du sorterer. Dersom det ikke stivner kan det tømmes i en tett beholder og kastes i restavfallet.

Tørk bort rester av fett/olje fra stekepanner med tørkepapir, og kast dette i matavfallet.

Fett og matolje som helles i vasken eller toalettet kan stivne og feste seg til rørvegger, hår og annet tørrstoff i avløpsnettet. 

Vedlikehold av rør
Selv om man prøver å unngå fett og olje i avløpet vil det alltid bli med noe. Avhengig av anleggsløsning kan dette føre til at fett bygger seg opp i rørveggene.

  • Betongrør er mer utsatt enn plastrør, da overflaten er ru, og fettet lettere fester seg.
  • Plastrør/glaserte rør har en tendens til å få små lekkasjer i overgangene. Da vil tørrstoff og fett kunne samle seg ved disse overgangene og danne en propp.
  • Dersom det er lite fall på røret er det større sjans for at fettet, fester seg, og større sjanse for at dopapir og faststoff tetter røret.

Det finnes  firma som tar på seg inspeksjon og spyling av rør. Det er anleggseier/kunde som må bestille dette.

Oppmerksom etter slamtømming
Dersom rørsystemet har begynt å få proppdannelser, viser det seg at oppbygging av proppen kan øke like etter tømming av slamtanken. Dette kan skyldes at når lokket på slamtanken åpnes kommer det tørr luft inn i rørsystemet, noe som er «gunstig» for proppen, og dermed føre til raskere fortetting av røret.

Når tanken tømmes vil også noe av gjæringsprosessen i tanken reduseres, noe som også kan gi tørrere luft i rørene og gi samme effekt.

På gamle avløpsanlegg anbefaler vi derfor at man er oppmerksom i de første ukene etter slamtømming.