/

Søk
Close this search box.

Avfallsordning for helårsboliger

Husstandens avfall skal sorteres slik at mest mulig kan gjenbrukes eller gjenvinnes. Matavfall, Blandet papir, Plastemballasje og Restavfall sorteres i avfallsdunkene (og plastemballasjeposene) som er satt ut ved din eiendom. 

Matavfall er blant annet matrester, skrell, tørkepapir, kaffefilter m.m. 

Matavfallet kastes i matavfallsposer som du får utdelt i mange dagligvarebutikker. Se oversikten over hvilke butikker det gjelder HER.
Dette er egne poser fra Fosen Renovasjon, viktig at det kun er disse som brukes i matavfallsdunken.

Alle får utdelt dunk med størrelse 140 l. Det er ikke mulig å velge minste dunktype for matavfall.

Matavfallet blir kjørt til et biogassanlegg hvor det omdannes til biogass (drivstoff) og gjødsel.

Aviser, ukeblad, bøker, tidsskrift, bølgepapp, drikkekartong, pizzaesker m.m. legges løst i papirdunken (plastposer skal ikke være med i dunken)

Det kan velges mellom 4 dunkstørrelser; 80 l, 140 l, 240 l, 360 l.

Papiret og plastemballasjen blir kjørt til et sorteringsanlegg hvor plastposene blir tatt ut. Papir, papp og kartong skilles og sendes til ulike anlegg for produksjon av nye materialer.

Plastemballasje, som plastkanner, plastposer, plastflasker, plastbeger, plastfolie, o.l, legges i de gjennomsiktige plastikksekkene som du har fått utlevert. Plastsekken knytes igjen før den settes fram på tømmedagen for papir og papp. Avfallet må ikke være tilgriset. Et tips er å legge knuten under lokket på papirdunken slik at sekken ikke blåser bort. Ikke knyt den fast i dunken da dette er veldig tidkrevende for renovatørene.

Vi har avtale med mange butikker om utdeling av plastemballasjesekker, se HER hvilken butikk som er nærmest deg.

Plastposene blir sortert fra papiret og plasten sendes til gjenvinning til nye plastprodukter.

Her legges avfall som ikke kan kildesorteres. Resterende avfall skal kildesorteres og leveres til returpunkter og gjenvinningstasjonene.

Restavfallet skal legges i en vanlig plastpose/handlenett som knytes godt før det legges i restavfallsdunken. 

Det kan velges mellom 4 dunkstørrelser for restavfall; 80 l, 140 l, 240 l, 360 l., det er størrelsen på denne dunken som bestemmer årsgebyret.

Restavfallet kjøres til Statkrafts forbrenningsanlegg i Trondheim. Varmen benyttes i fjernvarmeanlegg til oppvarming av boliger og næringsbygg i Trondheim.

Husk å gjøre dunkene klar for henting før kl 06.00 på hentedag

Glass- og metallemballasje og Tekstiler kan leveres på Returpunkt som er plassert på sentral steder i kommunen. Annet avfall kan leveres på Gjenvinningsstasjonene. 

I enkelte borettslag og i tettbygde områder er det plassert ut nedgravde eller seminedgravde bunntømte containere.

Brukerne av felles bunntømte beholdere skal sørge for renhold rundt de nedgravde containerne, samt snømåking for å hindre at overflatevann kommer inn i systemet.

Følgende fraksjoner skal kildesorteres:

Restavfall skal kastes i bæreposer og knytes godt igjen for å unngå lukt og annet ubehag.

Blandet papir skal kastes løst i container (dvs. uten plastpose).

Matavfall skal kastes i grønn matavfallspose (spesialpose fra Fosen Renovasjon som deles ut i dagligvarebutikker).

Plastemballasje kastes i plastemballasjesekker (spesialpose fra Fosen Renovasjon som deles ut i dagligvarebutikker). Kunde er ansvarlig for å finne egnet løsning for levering av plastemballasjesekken (tips til løsning, tips til varsling). Ta evt. kontakt med Fosen Renovasjon (post@fosen.renovasjon.no) for å finne en tilpasset løsning.

For helårsboliger som ikke har mulighet til å:

-plassere dunker ved kjørbare vei

-mulighet til å sette fram dunker på tømmedag

-har lang gårdsvei

kan det søkes om å benytte fellescontainere (hyttecontainere). Begrunnet søknad sendes til post@fosen.renovasjon.no

Årsgebyr for dette abonnementet, Helårsbolig – fellescontainer, tilsvarer minste abonnement, renovasjon 80 liter med rabatt for nabodeling.

Avfallsbeholdere - plassering og tilkomst

Beholderne plasseres mest mulig tilgjengelig for renovatøren og må stå på et plant og fast underlag på bakkeplan. Plasseringen skal være like funksjonell hele året, sommer som vinter. Detaljerte regler finnes i lokal renovasjonsforskrift. Under finner du de viktigste reglene og tipsene:  

 • Nærmest mulig renovasjonsbilens kjørevei
 • Lett tilgjengelig for renovatør
 • På et stabilt, plant og fast underlag
 • Maksimalt 10 meter fra veikant
 • Må ikke plasseres slik at de må bæres opp og ned trapper
 • Sett gjerne beholderne med håndtakene ut
 • Det må være brøytet og om nødvendig strødd fram til dunkene
 • Stigningsforhold på vei må ikke overstige 1:7
 • Det må være tilstrekkelig snuplass for renovasjonsbilen
 • Veien og snuplassen må tåle akseltrykk på 8 tonn
 • Veien må ha en bredde på minimum 3 meter og ha fri høyde på minimum 4 meter
 • Vei og snuplass må være brøytet og om nødvendig strødd, samt merket med brøytestikker
 • Plasser dunkene ved renovasjonsbilens kjørevei på tømmedag (abonner på sms-varsling kvelden før tømming)
 • Plasser dunkene permanent ved renovasjonsbilens kjørevei
  • Plasser dunkene så nært veien som mulig (Pr i dag er maksimal avstand 10 meter, men i framtiden kan denne reduseres til 3 meter)
  • Det anbefales å feste beholderne slik at de ikke velter. Dette kan gjøres med enkle løsninger eller med mer avansert med avfallsskur. Det er viktig å ta høyde for at det i framtiden kan komme en fjerde avfallsbeholder.

   Så mye plass krever beholderne:
   Dunkstørrelser LxBxH (cm)
   80 L – 53 x 49 x 95
   140 L – 56 x 50 x 110
   240 L – 73 x 59 x 110
   360 L – 82 x 78 x 110

  • Om det ikke er på din eiendom, ta kontakt med grunneier for å høre om det er ok. 

Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyret følger eiendommen og hva eiendommen er registrert som i eiendomsregisteret. For hver boenhet skal det være ett renovasjonsabonnement.

Abonnementsystemet er lagt opp slik at det lønner seg å kildesortere og lage lite restavfall. Gebyret er derfor knyttet til størrelsen på restavfallsdunken.

Gebyr for 2024 (alle tall er årsgebyr inkludert mva.)
Renovasjon 80 liter – 4080 kr
Renovasjon 140 liter – 4800 kr
Renovasjon 240 liter – 6000 kr
Renovasjon 360 liter – 7199 kr

 

Renovasjon nedgravd container (pr. abonnement) – 5279 kr

Kommunal andel Indre Fosen kr 156, Ørland kr 125 og Åfjord kr 63. De ulike eierkommunene tar et påslag (kommunal andel) for å dekke sine kostnader med renovasjonstjenesten. Årsaken til at denne kan være ulik, skyldes at noe skal dekke kostnader knyttet til tidligere deponier etc.

Rabatter og tillegg

Ønsker du å kompostere matavfall hjemme, reduserer vi renovasjonsavgiften med 15% av et normalabonnement (2024: 720 kr). Vi vil da hente inn matavfallsdunken.

Du kan enten kjøpe en ferdig kompostbinge eller du kan bygge en selv. Bygger du selv kreves det at bingen er isolert.

Kompostbinger kan du få kjøpt hos Fosen Renovasjon eller hos byggvare- eller maskinforretninger. Vi selger kompostbinger av typen Kompostbjørn. Den koster 5625 kr og blir levert hjemme hos deg.

Vil du bygge kompostbingen selv, så er det mulig. Klikk deg inn her for beskrivelse av hvordan du bygger kompostbinge selv.

Fremtiden i våre hender, har flere tips om hvordan man lykkes med kompostering.

Gårdsbruk med husdyrdrift kan benytte gjødselskjeller. Det kan også benyttes bokashi.

Når du har kommet i gang med komposteringen, kan du fylle ut og sende inn skjemaet under:

Avtale om kompostering for husholdningskunder

Avtale om kompostering for husholdningskunder

Abonnent erklærer å hjemmekompostere organisk avfall på følgende betingelser:
1. Alt matavfall og annet egnet komposterbart organisk avfall skal komposteres og ikke leveres
sammen med det øvrige avfallet.
2. Det skal brukes en isolert kompostbeholder eller Bokashi, slik at man kan kompostere med
varmgang også om vinteren. Beholderen må være slik at fugler, gnagere og andre dyr ikke
kommer til avfallet. Fosen Renovasjon tilbyr godkjent kompostbeholder til de som måtte ønske
det til rimelig pris.
3. Kompostbeholderen skal drives hele året.
4. Kompostbeholderen må stå slik at den ikke er til ulempe for naboer og andre. Det må ikke
forekomme avsig fra kompostbeholderen til drikkevann.
5. Fosen Renovasjon kan kontrollere om komposteringen fungerer som forutsatt, og kan gi pålegg
om endringer i opplegget dersom vilkårene over ikke er oppfylt. Fosen Renovasjon kan også
kontrollere om restavfallet fra husstanden inneholder organisk avfall.
6. Avtalen gir den rabatt på renovasjonsgebyret som selskapet og kommunen til enhver tid
bestemmer.
7. Hvis flere abonnenter skal samarbeide om en kompostbeholder, må abonnentene underskrive
hver sin avtale.
8. Dersom komposteringen opphører, plikter kunden å varsle Fosen Renovasjon om dette
umiddelbart.
9. Fosen Renovasjon kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom vilkårene i avtalen eller
andre pålegg ikke blir fulgt. Vilkårene i avtalen kan endres med 3 måneders varsel.
FR har ingen ansvar for feil kompostering, og tar følgelig ikke noe ansvar for hvordan komposteringen foregår,
herunder eventuell luktproblematikk og andre uønskede bi-effekter av komposteringen.

 

Ønsker du å bruke tøybleier til dine barn, påskjønner vi deg med en engangssum på kr 1000,-.

Send inn en kort søknad som inneholder:

 • Foreldrenes navn og adresse
 • Barnets navn og fødselsdato
 • Bankkontonummer
 • Telefonnummer
 

Legg ved kopi eller bilde av kvittering på kjøp av tøybleier.

Søknaden må sendes til oss innen et år etter at barnet er født og sendes på mail: post@fosen.renovasjon.no eller per post: Fosen Renovasjon IKS, Postboks 55, 7101 Rissa.

Dersom du og naboen (flere naboer) velger å dele alle 3 dunkene (restavfall, papir og mat), reduserer vi renovasjonsavgiften for begge (alle) abonnementene med 15% av et normalabonnement (2024: kr 720 per abonnent). Normalabonnement for fritidsboliger (2024: 504 kr per abonnement). Dere kan øke dunkstørrelsen slik at dere totalt leverer like mye som før, men ved at vi reduserer antall dunker som tømmes kan vi gi denne rabatten. Rabatten gjelder både om du deler dunker med en annen fritidsbolig, eller om du deler dunker med en helårsbolig. 

Regler for nabodeling

Deling mellom mange boenheter (4 eller flere)

Ved deling mellom mange husstander benyttes kun like abonnement. Dette er typisk borettslag/leilighetsbygg. Ved 4 eller flere enheter vil det være vanskelig for kundene å velge hvem som skal betale for større abonnement.

Mulige kombinasjoner for 4 eller flere enheter.

Dunkstørrelse

360 l

660 l

360 + 660 l

2 x 660 l

Abonnement 4 boenheter

4 x 80 l-ab.

4 x 140 l-ab.

4 x 240 l-ab.

4 x 360 l-ab.

Abonnement 5 boenheter

5 x 80 l-ab.

5 x 80 l-ab.

5 x 140 l-ab.

5 x 240 l-ab.

Abonnement 6 boenheter

6 x 80 l-ab.

6 x 80 l-ab.

6 x 140 l-ab.

6 x 240 l-ab.

Abonnement 7 boenheter

7 x 80 l-ab.

7 x 80 l-ab.

7 x 140 l-ab.

7 x 240 l-ab.

Abonnement 8 boenheter

8 x 80 l-ab.

8 x 80 l-ab.

8 x 140 l-ab.

8 x 140 l-ab.

Deling mellom 2 eller 3 boenheter

Dette er typisk eneboliger med utleieleilighet eller eiendommer med to eller tre boenheter. Ved deling mellom to eller tre enheter skal summert abonnementsvolumet minst fylle fysisk dunkvolumet.

Mulige kombinasjoner av 2 eller 3 husstander/boenheter:

Dunkstørrelse

Abonnement 2 boenheter

Abonnement 3 boenheter

140 l

80+80

NA

240 l

140+140

80+80+80

360 l

240+140

140+140+80,

660 l

360+360

240+240+240 eller 360+240+80

Her må kunden(e) bli enig om hvem som skal ha de ulike abonnementene, evt. kan vi legge inn en fordeling slik at kostnad blir lik.

Dersom du ønsker å endre dunkstørrelse på en eller flere dunker koster dette kr 431,00 pr gang dersom det har gått mindre enn 12 måneder siden forrige dunkbytte.

Bytt størrelse på dunker her.

Hovedregelen er at dunkene skal plasseres maksimalt 10 meter fra vei på tømmedag. Dersom du ikke har mulighet til dette, kan du kjøpe ekstra henteavstand. Dette koster kr 480 pr år pr ekstra 10 meter. Dvs. står dunkene mellom 10-20 meter fra veiskulder koster det kr 480 pr år. 

Dersom du har hatt litt ekstra restavfall en periode eller har glemt å sette fram dunken ved en restavfallstømming, kan du sette fram en ekstra sekk ved neste tømming. Dette koster 109 kr/sekk.

Bytt størrelse på dunker

Fyll inn skjemaet under for å bytte størrelse på avfallsdunker. Dersom det har gått mindre enn 12 måneder siden forrige dunkbytte, kommer det på et gebyr for skifte av dunk på kr 431,-.  Du kan velge større eller mindre restavfallsdunk og/eller papirdunk. Matavfallsdunken har fast størrelse.

Bestill dunker

Fyll inn skjemaet under for å bestille avfallsdunker. Matavfallsdunken har fast størrelse.

*Om du komposterer matavfallet, må du fylle ut vårt skjema for hjemmekompostering. Det finner du under rabatter og tillegg.

Fritak

Renovasjonsgebyret følger eiendommen og hva eiendommen er registrert som i eiendomsregisteret. I henhold til renovasjonsforskriften skal det være renovasjonsabonnement på alle boenheter som er gir rom for hvile og matstell. Følgende tilfeller gir mulighet for søknad om fritak:

Når eiendommen midlertidig ikke er i bruk (utenlandsopphold, hussalg, oppussing av bolig eller lignende) kan det etter skriftlig søknad, gis fritak fra renovasjonsgebyret etter at eiendommen har stått tom i 6 måneder. Fritak gis fra 7-ende mnd. og i opptil 12 mnd. Tidligste dato for innvilgelse av fritak er fra søknadstidspunktet, og har ingen tilbakevirkende kraft. I fritaksperioden hentes dunkene inn, og avgift for innhent, og evt. utsett av dunkene belastes kunde.

Etter at det evt. er gitt fritak i ett år, må det gå minst 5 år før det kan gis nytt fritak.

Etter ett år påløper kostnader for minste abonnement, uavhengig av om kunde har bestilt dunk eller ikke. Det blir ikke satt ut dunk uten at kunde bestiller.

Søk fritak for midlertidig ikke i bruk

Eiendom det søkes fritak for:

Det kan gis fritak for renovasjon og slamgebyr om en bolig er permanent ubebodd. Fritaket gis hvis eier kan dokumentere at vannet er koblet fra, med dette menes plombert. Fritaket kan gis tidligst fra måneden søknaden er mottatt (ikke tilbakevirkende kraft) og fra vannet er koblet fra.

I fritaksperioden hentes dunkene inn, og avgift for innhent, og evt. utsett av dunkene belastes kunde. Eier er pliktig til å varsle dersom eiendommen tas i bruk.

Søk fritak for ubebodd

Eiendom det søkes fritak for:

Sykehjem

 • I tilfeller hvor eier flytter til sykehjem og hus blir stående ubebodd, kan det gis fritak fra de flytter og fram til huset igjen blir tatt i bruk. Innhent og utsett av dunker utføres uten ekstra kostnad for kunden. I noen tilfeller kan det være at noen ikke får sykehjemsplass, men må flytte til slektninger etc. Disse har samme mulighet for fritak. Fritak kan gis maksimalt 6 mnd. tilbake i tid. Eier er pliktig til å varsle dersom eiendommen tas i bruk.

 

Dødsfall

 • Fritak gis fra den dato personen dør og ett år frem i tid. Dersom bolig blir stående tom og det ikke tinglyses ny eier på boligen, kan fritaket forlenges. Innhent og utsett av dunker utføres uten ekstra kostnad.

 

Etter ett år påløper kostnader for minste abonnement, uavhengig av om det er bestilt dunk eller ikke. Det blir ikke satt ut dunk uten at kunde bestiller. For å unngå gebyr fra påfølgende år, må det søkes om ubebodd eiendom. Pkt.2.

Søk fritak for spesialtilfeller

Eiendom det søkes fritak for

Det kan gis fritak for renovasjon- og slamgebyr fra fritidseiendommer dersom tilstanden på eiendommen gjør at den ikke lenger er egnet til formålet. Fritaksgrunn er at eiendommen står til nedfalls, og ikke er egnet til matstell og overnatting. For å få fritak må det sendes skriftlig søknad med dokumentasjon i form av bilder, og dokumentasjon om at evt. vanntilførsel er koblet fra (plombert).

Fritaket kan gis tidligst fra måneden søknaden er mottatt (ikke tilbakevirkende kraft).

Eier er pliktig til å varsle dersom eiendommen tas i bruk.

Søk fritak for fritidseiendommer

Eiendom det søkes fritak for