Ofte stilte spørsmål

Før du kontakter oss anbefaler vi at du ser om du finner svar på spørsmålet ditt her

Sortering

Er det noe vits i å sortere avfallet?  JA, det er det!

Vi frakter sortert avfall videre og sørger for at det går videre til materialgjenvinning (resirkulering), eller til energigjenvinning (forbrenning).

Matavfallet:

Matavfallet fraktes til Ecopro i Verdal, der det omdannes til biogass og gjødsel. Biogassen omdannes til drivstoff og elektrisitet, mens biogjødsel distribueres i landbruket. For mer informasjon, se her: https://ecopro.no/

Plastemballasje:

All plastemballasje fra norske husholdninger sendes via Grønt Punkt til anlegg i Tyskland som har spesialisert seg på husholdningsavfall og har høy materialgjenvinningsgrad. Ref. Grønt Punkt ble det i 2019 materialgjenvunnet over 65% av plastemballasjen.  Plasten blir sortert i 5-7 kvaliteter. De enkelte plastkvalitetene er råvarer som plastindustrien bruker i sin produksjon.
Norsk husholdningsplast blir brukt i produkter som kabelrør, lekestativ, dører, gjerdestolper, møbler, blomsterkasser og søppelkasser.

75% av transporten til Tyskland foregår med tog.

Papp, papir og kartong:

Alt sendes samlet til Retura TRV i Trondheim, som sorterer ut de ulike typene for videre gjenvinning.
Papir leveres hovedsakelig til Norske Skog på Skogn og blir til nytt avispapir.
Papp leveres hovedsakelig til Ranheim Paper and Board og brukes som råstoff i produksjon av nye papp-produkter.
Drikkekartong sendes til Fiskeby Board i Norrköping i Sverige og blir til emballasjekartong som brukes til for eksempel pizzaesker eller frokostblandingsesker.

Glass- og metallemballasje:

Sendes til Sirkel Glass AS sitt gjenvinningsanlegg på Onsøy utenfor Fredrikstad. Glass og metaller kan brukes som råstoff i ny produksjon av glass- og metallprodukter. Glass blir til ny glassemballasje og bygningsmaterialet Glasopor.

Restavfallet:

Restavfall er det avfallet som ikke kan gjenvinnes.
Restavfallet kjøres til forbrenningsanlegget Heimdal Varmesentral, energien utnyttes til oppvarming av hus (fjernvarme).

Tømmekalender

Restavfallet tømmes sjeldnere enn før for å holde kostnadene nede. Gebyret bestemmes ut fra størrelsen på restavfallsdunken. Dette for å premiere de som produserer lite avfall og de som er flinke til å kildesortere. Dersom kapasiteten er for liten, kan du bestille større restavfallsdunk.

Slam

Klargjør tanklokket slik at sjåførene finner det. Om det ligger noe på lokket så må det fjernes slik at de enkelt får opp lokket. Kontroller etterpå at riktig tank er tømt, i 2021 merkes tanklokket med rødt på oversiden eller undersiden.

Ved tømming av slamskilleren blir hele tanken tømt, før renset vann blir returnert tilbake på tanken. Når vannet spyles tilbake, vil noe av slammet som sitter fast i bunnen av tanken løsne. Dette slammet flyter opp på overflaten, og tanken vil se full ut.

Dykkert på utløpet er lovpålagt. Dette er for å hindre at flyteslam i tredje kammer renner ut av tanken. Om du har fått varsel om at denne mangler så har det enten aldri vært dykkert eller så har den falt av i løpet av tiden som har gått etter at tanken ble satt ned.

En slamavskiller fungerer på den måten at alt slam går i septiktankens 1. kammer. Videre blir det separert over i 2. og 3. kammer hvor tanken har utløp. For mer detaljert informasjon se her.

Slamforskriften sier at det er krav om tømming minimum hvert 2.år på helårsboliger (årlig tømming av tanker som er mindre enn 4 m³) og minimum hvert 4. år på fritidsboliger. Tette tanker må tømmes minimum en gang pr. år. Tømmehyppighet bestemmes av utslippstillatelsen som kommunene har gitt.

Trinnvise løsninger:
– Kontroller at det ikke ligger noe foran innløpet.
– Dersom det gjør det. Ta en rive for å åpne for innløpet. Dette kan hjelpe deg midlertidig
– Er det i selve røret fra huset som er tett?

Prøv å stake opp røret med en hageslange eller en wire. Evt. ta kontakt med Fosen Renovasjon
eller Stokland bilruter for spyling eller kontakt rørlegger for staking.

Dersom du har behov for tømming av tanken utenom oppsatt rute, kan dette gjøres mot et tillegg i pris. Det er to satser for tømming utenom oppsatt rute; ekstratømming utføres når som helst de neste 7 dagene og tømmetidspunkt bestemmes av sjåførene.

Nødtømming utføres innen 24 timer eller en konkret dag som er bestemt av kunden. I henhold til forskrift er pris for ekstratømming ordinær tømmepris pluss ett tillegg på 150 % på oppmøteprisen. For nødtømming er pris lik ordinær tømmepris pluss et tillegg på 400 % på oppmøteprisen. Pris avhenger av om ordinær rutetømming må utføres eller kan forskyves.

Ta kontakt med Fosen Renovasjon for pris.
Ved behov for nødtømming eller ekstratømming ring vårt kontor: 73 85 85 90
Ved behov for nødtømming utenom vår åpningstid, ring vakttelefon: 99 43 66 75

Eller du kan bestille her:  https://fosenrenovasjon.no/ekstra-slamtomming/

Minirenseanlegg skal ofte tømmes to ganger i året. Fosen Renovasjon kjører ordinære rute kun en gang i året, og den tømmingen dekkes av årsgebyret. Om du skal ha oftere tømming så må du bestille det til oss. Da anbefaler vi at du bestiller tømming slik at de kan komme i løpet av en uke.  

Matavfall

For renovatørene er håndteringen av den minste avfallsdunken (80-liter) verre enn de som er større. Den minste dunken er for lav til festene på renovasjonsbilene, slik at renovatøren må løfte dunken opp. I tillegg er den smalere og det fører til at den er verre å trille, spesielt når det er snø. Når renovatørene tømmer 600 dunker pr dag har dette stor betydning for HMS for renovatørene.
Størrelsen på matdunken har ikke betydning for renovasjonsgebyret (bestemmes av størrelsen på restavfallsbeholderen)
Det stemmer at matavfallsbeholderen sjelden vil fylles i stor grad, da maten må tømmes hver 14. dag for å unngå luktproblemer.

Sannsynligvis for at du har registrert kompostavtale. Ta kontakt med oss om du ikke komposterer hjemme og ikke har matavfallsdunk: post@fosen.renovasjon.no

Eierne til Fosen Renovasjon har bestemt at vi skal ha kildesortering av matavfall. Dette gjelder alle abonnenter. Eneste unntak for matdunk er dersom du har eller inngår kompostavtale. Les mer her. 

Når matavfall blir stående så kan det dessverre bli både lukt og larver i dunken. Vi har samlet noen tips:

 • Prøv å ha innholdet i matavfallsposen så tørt som mulig. Du kan ha servietter og tørkepapir i matavfallet, det trekker til seg fukt. Om du har lokk på matavfallet i kjøkkenbenken, så bør det være åpent slik at fukt kan fordampes.
 • Klem luften ut av matavfallsposen og pass på at den er tett. Knyt den igjen før den blir helt full. Om det er hull/rift i den, så kan du bruke to matavfallsposer.
 • Du kan legge avispapir nederst i matavfallsdunken, den vil da trekke til seg fukt som eventuellt siver ut av matavfallsposen.
 • Om du har mulighet: vask dunken etter tømming, og la den tørke før den taes i bruk. Du kan bruke såpe når du vasker.
 • Fisk og reker forårsaker ofte sterk lukt: pakk det inn i avispapir, ha det i matavfallsposen og legg det i fryseren, og så kaster du det i matavfallsdunken dagen før tømming.

Du får nye matavfallsposer og plastemballasjesekker ved å spørre i kassen i de fleste dagligvarebutikker på Fosen. Fullstendig liste over butikker med ordningen finner du her.

Matavfallsposene puster, noe som igjen gjør at væske kan trekke gjennom. Matavfallet sendes til biogassanlegg som lager biogass og gjødsel til landbruket. Posene er laget av nedbrytbart materiale for å hindre at plast og mikroplast blir med i gjødselproduktet.

Noen kan oppleve at posene lekker, vi har samlet noen tips som kan være nyttige for å unngå det:

 • Legg litt tørkepapir nederst i matavfallsposen eller i bunnen av bøtta.
 • Kjøp en avfallsbøtte med luftehull. Et alternativ er å bore mange hull i den avfallsbøtta du allerede har.
 • Dersom det er fuktig matavfall i posen, bør den kastes i matavfallsdunken oftere, selv om posen ikke er full.

Matavfallsposene er komposterbare, og tåler derfor mindre enn plastposer. Om håndtakene ryker når du løfter opp posene, så anbefaler vi at du tar ut matavfallet oftere. Poser henter du i dagligvarebutikkeneMatavfallsposene er produsert med fire knyteører istedenfor vanlige løftehanker. Dette for at posene ikke skal benyttes til annet enn matavfall.

Faktura

Vi er dessverre forsinket med oppdatering av vårt faktureringssystem for eFaktura, versjon 2.0.

 Det medfører at dersom du har inngått eFaktura-avtale, dvs. krysset av for «Ja takk til alle» i nettbanken etter 15. mai 2022 vil du ikke motta faktura som eFaktura. Faktura for 4. kvartal blir istedenfor sendt pr. post uten ekstra kostnad, men du må selv legge inn faktura til betaling i nettbanken. Når vårt system blir oppdatert med ny versjon, vil du motta fremtidige faktura som eFaktura så lenge du har valgt «Ja takk til alle» i nettbanken.

Avtalegiro blir ikke berørt av dette. Dersom du har avtalegiro vil denne fungere som normalt og beløpet trekkes fra konto på forfallsdato.

Vi sender i utgangspunktet alle fakturaer digitalt; som Avtalegiro, e-faktura, til din digitale postkasse som du selv har opprettet (Digipost eller eBoks) eller Altinn. Dersom du har reservert deg mot å få digital post eller mottar faktura i Altinn som ikke åpnes innen 2 virkedager blir faktura sendt som vanlig papirpost hjem til deg. 
Post som blir sendt til virksomheter og organisasjoner ( med organisasjonsnummer) vil kun bli sendt digitalt og vil ikke sendes pr. post.

Fakturaen sendes til den som står som hjemmelshaver på faktureringstidspunktet og vi oppdaterer eier (hjemmelshaver) av eiendom regelmessig i forkant av faktureringer. Dersom eiendommen skifter eier i etterkant, blir dette et oppgjør mellom kjøper og selger.

Dette skyldes sannsynligvis en innstilling i Vipps-appen som du kan deaktivere ved å åpne Vipps-appen: velg profil, regninger, efaktura og fjerne valg for mottak av eFaktura i Vipps.

Dersom du i nettbanken din har valgt å «takke ja» til alle som tilbyr eFaktura vil du automatisk motta eFaktura fra oss. Hvis du ikke ønsker å motta eFaktura fra oss kan du reservere deg mot det i nettbanken din. Dersom du ikke får til å endre dette valget i nettbanken anbefaler vi at du kontakter banken din.

Vi har dessverre ingen ordning for fast utsendelse av faktura på e-post. Du kan velge mellom å motta faktura i din digitale postkasse Digipost/eBoks eller Altinn, som e-faktura, avtalegiro eller EHF (for bedriftskunder).

Du oppretter selv Avtalegiro og/eller eFaktura i nettbanken. Bankene har gjort en endring på oppsettet i Efaktura fra 01.12.21. For at du skal motta eFaktura må du aktivere «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura» i nettbanken din. Endringen medfører også at man ikke kan opprette eFaktura-avtale på faktura utstedt til andre. Dersom du oppretter både Avtalegiro og eFaktura mottar du faktura direkte i nettbanken din og beløpet trekkes automatisk på forfallsdato. Du finner mer informasjon om dette hos din egen bank.

Når du oppretter Avtalegiro oppgir du samtidig en øvre beløpsgrense på hvor mye vi kan trekke. Dersom beløpsgrensen er satt lavere enn fakturabeløpet vil ikke fakturaen bli trukket. Dersom det ikke er nok penger på konto på forfallsdato vil faktura heller ikke bli trukket/betalt.

Det kan være at du ikke har vært oppmerksom på at du har mottatt opprinnelig faktura fra oss i din digital postkasse (Digipost eller eBoks), eller i Altinn. Dersom vi får en faktura i retur, sjekker vi at vi har riktig adresse og sender den ut på nytt med utsatt forfallsdato. Dersom du har eFaktura må du husk å godkjenne denne i nettbanken for at den skal trekkes. Sjekk i nettbanken om det ligger eFaktura der som ikke er godkjent. Dersom du har Avtalegiro skal beløpet trekkes automatisk på forfallsdato. Det forutsetter dekning på konto og at du er satt høy nok beløpsgrense til at beløpet kan trekkes.

Det er en del av renovasjon og slamgebyret som går til kommunene.
Kommunal andel for renovasjon går til drift av gamle deponi og administrasjon.
Kommunal andel for slam går til drift av gamle slamlaguner, prosjekt spredt avløp Fosen og administrasjon.

Vi har fast utsending av faktura 4 ganger pr. år både for husholdninger/boliger og for hytter/fritidsboliger:

 1. termin (januar, februar og mars): Faktura sendes ca. 20. januar. Forfallsdato 20. februar.
 2. termin (april, mai og juni): Faktura sendes ca. 20. april. Forfallsdato 20. mai.
 3. termin (juli, august og september): Faktura sendes ca. 20. juli. Forfallsdato 20. august.
 4. termin (oktober, november og desember): Faktura sendes ca. 20. oktober. Forfallsdato 20. november

SMS varsel

Søk opp din adresse her, og trykk på knappen merket abonner varsling