Ofte stilte spørsmål

Før du kontakter oss anbefaler vi at du ser om du finner svar på spørsmålet ditt her

Renovasjon

Fritidsrenovasjon

Slam

Slam

Klargjør tanklokket slik at sjåførene finner det. Om det ligger noe på lokket så må det fjernes slik at de enkelt får opp lokket. Kontroller etterpå at riktig tank er tømt, i 2021 merkes tanklokket med rødt på oversiden eller undersiden.

Ved tømming av slamskilleren blir hele tanken tømt, før renset vann blir returnert tilbake på tanken. Når vannet spyles tilbake, vil noe av slammet som sitter fast i bunnen av tanken løsne. Dette slammet flyter opp på overflaten, og tanken vil se full ut.

Dykkert på utløpet er lovpålagt. Dette er for å hindre at flyteslam i tredje kammer renner ut av tanken. Om du har fått varsel om at denne mangler så har det enten aldri vært dykkert eller så har den falt av i løpet av tiden som har gått etter at tanken ble satt ned.

En slamavskiller fungerer på den måten at alt slam går i septiktankens 1. kammer. Videre blir det separert over i 2. og 3. kammer hvor tanken har utløp. For mer detaljert informasjon se her.

Slamforskriften sier at det er krav om tømming minimum hvert 2.år på helårsboliger (årlig tømming av tanker som er mindre enn 4 m³) og minimum hvert 4. år på fritidsboliger. Tette tanker må tømmes minimum en gang pr. år. Tømmehyppighet bestemmes av utslippstillatelsen som kommunene har gitt.

Trinnvise løsninger:
– Kontroller at det ikke ligger noe foran innløpet.
– Dersom det gjør det. Ta en rive for å åpne for innløpet. Dette kan hjelpe deg midlertidig
– Er det i selve røret fra huset som er tett?

Prøv å stake opp røret med en hageslange eller en wire. Evt. ta kontakt med Fosen Renovasjon
eller Stokland bilruter for spyling eller kontakt rørlegger for staking.

Dersom du har behov for tømming av tanken utenom oppsatt rute, kan dette gjøres mot et tillegg i pris. Det er to satser for tømming utenom oppsatt rute; ekstratømming utføres når som helst de neste 7 dagene og tømmetidspunkt bestemmes av sjåførene.

Nødtømming utføres innen 24 timer eller en konkret dag som er bestemt av kunden. I henhold til forskrift er pris for ekstratømming ordinær tømmepris pluss ett tillegg på 150 % på oppmøteprisen. For nødtømming er pris lik ordinær tømmepris pluss et tillegg på 400 % på oppmøteprisen. Pris avhenger av om ordinær rutetømming må utføres eller kan forskyves.

Ta kontakt med Fosen Renovasjon for pris.
Ved behov for nødtømming eller ekstratømming ring vårt kontor: 73 85 85 90
Ved behov for nødtømming utenom vår åpningstid, ring vakttelefon: 99 43 66 75

Eller du kan bestille her:  https://fosenrenovasjon.no/ekstra-slamtomming/

Minirenseanlegg skal ofte tømmes to ganger i året. Fosen Renovasjon kjører ordinære rute kun en gang i året, og den tømmingen dekkes av årsgebyret. Om du skal ha oftere tømming så må du bestille det til oss. Da anbefaler vi at du bestiller tømming slik at de kan komme i løpet av en uke.  

Matavfall

For renovatørene er håndteringen av den minste avfallsdunken (80-liter) verre enn de som er større. Den minste dunken er for lav til festene på renovasjonsbilene, slik at renovatøren må løfte dunken opp. I tillegg er den smalere og det fører til at den er verre å trille, spesielt når det er snø. Når renovatørene tømmer 600 dunker pr dag har dette stor betydning for HMS for renovatørene.
Størrelsen på matdunken har ikke betydning for renovasjonsgebyret (bestemmes av størrelsen på restavfallsbeholderen)
Det stemmer at matavfallsbeholderen sjelden vil fylles i stor grad, da maten må tømmes hver 14. dag for å unngå luktproblemer.

Sannsynligvis for at du har registrert kompostavtale. Det kan også være at de ikke har levert ut i ditt område enda. Dersom det ikke skyldes noe av punktene over, kan du ta kontakt: post@fosen.renovasjon.no

Eierne til Fosen Renovasjon har bestemt at vi skal ha kildesortering av matavfall. Dette gjelder alle abonnenter. Eneste unntak for matdunk er dersom du har eller inngår kompostavtale. Les mer her. 

Faktura

Vi sender i utgangspunktet alle fakturaer digitalt; som Avtalegiro, e-faktura, til din digitale postkasse som du selv har opprettet (Digipost eller eBoks) eller Altinn. Dersom du har reservert deg mot å få digital post eller mottar faktura i Altinn som ikke åpnes innen 2 virkedager blir faktura sendt som vanlig papirpost hjem til deg. 

Det kan skyldes at du har iPhone eller iPad og bruker Digipost-appen. Det samme problemet kan oppstå i e-Boks og på andre mobiltelefoner og nettbrett ved bruk av app. Har du tilgang til en PC er det ofte den beste løsningen for slik post. Unngå å bruke appen og bruk heller vanlig nettleser og gå til www.digipost.no dersom du bruker Digipost eller www.e-boks.no dersom du bruker e-Boks. Husk at du alltid må logge inn via ID-porten, ikke med brukernavnet og passordet som du kanskje bruker for å få post fra private avsendere.

Fakturaen sendes til den som står som hjemmelshaver på faktureringstidspunktet og vi oppdaterer eier (hjemmelshaver) av eiendom regelmessig i forkant av faktureringer. Dersom eiendommen skifter eier i etterkant, blir dette et oppgjør mellom kjøper og selger.

Dette skyldes sannsynligvis en innstilling i Vipps-appen som du kan deaktivere ved å åpne Vipps-appen: velg profil, regninger, efaktura og fjerne valg for mottak av eFaktura i Vipps.

Det kan skyldes at du tidligere har betalt en faktura i den personen sitt navn fra din nettbank. Da blir e-fakturaavtalen knyttet til ditt navn dersom du har godtatt “eFaktura – ja takk til alle” som innstilling i din nettbank. Du må slette e-fakturaavtalen i nettbanken din for å unngå at du får fremtidige e-faktura som gjelder denne personen.

Dersom du i nettbanken din har valgt å «takke ja» til alle som tilbyr e-faktura vil du automatisk motta e-faktura fra oss. Hvis du ikke ønsker å motta e-faktura må du si opp denne avtalen i nettbanken din og endre på valget «takke ja» til alle som tilbyr e-faktura. Vi har erfart at det er mange som ikke er klar over at de har «takket ja» og dermed får en tjeneste de ikke ønsker. Dersom du ikke får til å endre dette valget i nettbanken din anbefaler vi at du kontakter banken din.

Vi har dessverre ingen ordning for fast utsendelse av faktura på e-post. Du kan velge mellom å motta faktura i din digitale postkasse Digipost/eBoks eller Altinn, som e-faktura, avtalegiro eller EHF (for bedriftskunder).

Du oppretter selv Avtalegiro og/eller e-faktura når du betaler faktura i nettbanken. Din e-fakturareferanse er ditt kundenummer som du finner øverst i høyre hjørne på faktura. Du velger selv om du vil ha en av delene eller begge. Dersom du oppretter både Avtalegiro og e-faktura mottar du faktura direkte i nettbanken din og beløpet trekkes automatisk på forfallsdato. Du finner mer informasjon om dette hos din egen bank.

Når du oppretter Avtalegiro oppgir du samtidig en øvre beløpsgrense på hvor mye vi kan trekke. Dersom beløpsgrensen er satt lavere enn fakturabeløpet vil ikke fakturaen bli trukket. Dersom det ikke er nok penger på konto på forfallsdato vil faktura heller ikke bli trukket/betalt.

Det kan være at du ikke har vært oppmerksom på at du har mottatt opprinnelig faktura fra oss i din digital postkasse (Digipost eller eBoks), eller i Altinn. Dersom vi får en faktura i retur, sjekker vi at vi har riktig adresse og sender den ut på nytt med utsatt forfallsdato.
Dersom du har e-faktura må du husk å godkjenne denne i nettbanken for at den skal trekkes. Sjekk i nettbanken om det ligger e-faktura der som ikke er godkjent. Sjekk også om samboer eller ektefelle har mottatt e-faktura (For mer info sjekk eget punkt «Hvorfor har jeg mottatt e-faktura for en annen person i min nettbank?»
Dersom du har Avtalegiro skal beløpet trekkes automatisk på forfallsdato. Det forutsetter dekning på konto og at du er satt høy nok beløpsgrense til at beløpet kan trekkes.

Det er en del av renovasjon og slamgebyret som går til kommunene.
Kommunal andel for renovasjon går til drift av gamle deponi og administrasjon.
Kommunal andel for slam går til drift av gamle slamlaguner, prosjekt spredt avløp Fosen og administrasjon.

Vi har fast utsending av faktura 4 ganger pr. år både for husholdninger/boliger og for hytter/fritidsboliger:

  1. termin (januar, februar og mars): Faktura sendes ca. 20. januar. Forfallsdato 20. februar.
  2. termin (april, mai og juni): Faktura sendes ca. 20. april. Forfallsdato 20. mai.
  3. termin (juli, august og september): Faktura sendes ca. 20. juli. Forfallsdato 20. august.
  4. termin (oktober, november og desember): Faktura sendes ca. 20. oktober. Forfallsdato 20. november

SMS varsel

Du kan nå velge å abonnere på SMS-varsling. Du vil da få en tekstmelding kl. 20.00 kvelden før henting.

Man kan melde seg på varsling for restavfallstømming og/eller tømming av papir/plast. Det koster kr 1,- per mottatte melding, noe som vil trekkes på mobilregninga.

Det vil også sendes ut driftsmeldinger som f.eks utsatt rute på grunn av sterk vind etc. Dette vil sendes alle som abonnerer på tjenesten for papir/plast.

For påmelding send en SMS til 2300 med: Fosen rutenummer

Trykk her for å finne ditt rutenummer.

Eksempel på melding om papirtømming på rute 7: Fosen 7P

Eksempel på melding om restavfallstømming på rute 16.2: Fosen 16-2R

For å melde deg av kan du sende SMS til 2300 med: Fosen STOPP