Hva skjer med slammet?

Eiere av slamtanken er selv ansvarlig for at slamtanken er i forskriftsmessig stand, samt å følge med at slamtanken blir tømt.

Ikke kast kluter o.l. i do, da kan rørene tettes og slambilen får problemer når tanken skal tømmes.
Lokket skal være helt og forsvarlig, slik at ingen kan falle ned i slamtanken.

For vanlige bolighus er det slamavskiller som er mest brukt.

En slamavskiller fungerer på den måten at alt slam går i septiktankens 1. kammer.
Videre blir det separert over i 2. og 3. kammer hvor tanken har utløp.

Ved tømming av slamskilleren blir hele tanken tømt, før renset vann blir returnet tilbake på tanken. Slammet blir kjørt til godkjent komposterningsanlegg i Grong, Namdal Tankrens. Når vannet spyles tilbake, vil noe av slammet som sitter fast i bunnen av tanken løsne. Dette slammet flyter opp på overflaten, og tanken vil se full ut.

etter tmming

Slamavskillere for bolighus skal etter loven tømmes annenhvert år. Fritidsboliger skal tømmes
hvert fjerde år. Er det behov for tømming oftere enn dette, kan det avtales med oss.

Har du problemer med septiktanken?
Det kan ofte være mange grunner til dette. Vi har her forsøkt å forklare problemene som kan oppstå og hvordan man kan løse de. Under er en skisse av en typisk 4 kubikkmeter tank med tre kammer.

slamtomming

1.kammer
Innløpet går inn i septiktankens første kammer. Når septiktanken fungerer som den skal og har god gjæring er det vanlig med en “kake” på toppen med fast masse. Det er viktig å merke seg at det er vanlig med denne “kaken” og at septiktanken fungere uten problem til neste ordinære tømming.

2.kammer
I dette kammeret blir slammet som følger med vannet fra septiktankens første kammer separert.
Dette kammeret inneholder betydelig mindre slam enn i 1.kammer

3.kammer
Fra dette kammeret er det et utløp som fører vannet i tanken ut i en filtreringsgrøft,
grunnen, kommunal ledning eller lignende. Dette kammeret inneholder svært lite slam.

Innløp
Rørene fra huset går i septiktankens 1. kammer. Når toalettet tapper sent ned kan dette tyde på
at røret er tett, eller at det har bygget seg opp masse akkurat i enden av innløpet til septiktanken.

Trinnvise løsninger:
– Kontroller at det ikke ligger noe foran innløpet.
– Dersom det gjør det. Ta en rive for å åpne for innløpet. Dette kan hjelpe deg midlertidig
– Er det i selve røret fra huset som er tett?

Prøv å stake opp røret med en hageslange eller en wire. Evt. ta kontakt med Fosen Renovasjon
eller Stokland bilruter for spyling eller kontakt rørlegger for staking.

Dykkert utløp
Dykkert på utløpet er lovpålagt. Dette er for å hindre at flyteslam i tredje kammer renner ut av tanken.

Nivå i tanken
Nivået for en godt fungerende septiktank skal stå like høyt som utløpet. Tanken er ikke full, og kan fungere godt frem til neste tømmerunde. Er nivået under utløpet kan dette tyde på at tanken lekker. Reparasjon er da påkrevd. Er nivået over utløpet kan dette tyde på at rør ut fra tanken er tett.

Utløp
Fungerer en septiktank som den skal, vil det i utløpet fra 3. kammer renne “rent” vann ut til en
sandfiltergrøft, grunnen, sjøen eller lignende. Er rørene ut fra tanken tett vil nivået ofte stå over utløpet.

Det er vanskelig å spyle rør som går ut fra tanken. Dette avhenger av hvilken type utløp det er på tanken. Dersom avløp går til kommunal ledning kan vi spyle opp røret. Dersom anlegget har infiltrasjonsanlegg hjelper der sjelden med spyling. Da må infiltrasjonsgrøft skiftes.