Visjon og mål

En visjon skal være en ledestjerne, noe man styrer etter og sikter mot,
men som slett ikke er enkelt å nå fram til. Vår visjon er:

BARE FORNØYDE ETTERKOMMERE

Vår visjon skal vi forsøke å oppnå gjennom å følge våre verdier, mål og handlingsplaner.

Verdier:

Miljøansvar

 • Vi ivaretar klima og miljø
 • Vi prioriterer miljø i våre anskaffelser
 • Vi tar avfallsreduksjon og gjenbruk på alvor

Service

 • Vi er tilgjengelige
 • Vi er leveringsdyktige
 • Vi setter kundene og kollegaene i fokus

Troverdighet

 • Vi lytter til kunder og ansatte
 • Vi gjennomfører det som er avtalt
 • Vi sørger for kvalitet i alt vi gjør

Mål:
1. Avfallshåndtering

Avfallsreduksjon

 • Fosen Renovasjon skal bidra i holdningsskapende arbeid og tilby løsninger for at kundene kan redusere avfallsmengder
 • Det skal spesielt arbeides for å redusere matsvinn. 2 % årlig reduksjon (fra 2017-nivå)

Gjenbruk

 • Fosen Renovasjon skal tilby gjenbruk i alle kommuner. 2% årlig økning (fra 2017-nivå)

Materialgjenvinning

 • Fosen Renovasjon skal øke materialgjenvinningen. 60 % materialgjenvinning innen 2025

Ytre miljø

 • Tilby løsninger for å sikre at farlig avfall blir samlet inn og behandlet på miljømessig god måte.

2. Miljø og samfunnsansvar

 • Øke innbyggernes kunnskap om avfallshåndtering
 • Legge til rette for lærlinger og arbeidstrening i egen organisasjon, samt stille krav om dette til leverandører
 • Delta aktivt i regionale samarbeid for å effektivisere drift, samt utvikle miljøriktige tjenester
 • Legge til rette for at næringslivet tilbys gode miljømessige avfallsløsninger

3. Kundeservice

 • Gjøre det enkelt for kundene å gjøre miljøriktige valg
 • Delta i regionale samarbeid for å standardisere renovasjonsløsninger og bransjespråk
 • Forbedre gjenvinningsstasjoner, returpunkt og løsninger for fritidseiendommer