Fritak

Retningslinjer for fritak for renovasjon- og slamgebyr i Fosen Renovasjon IKS

 

Renovasjonsgebyret følger eiendommen og hva eiendommen er registrert som i eiendomsregisteret. I noen tilfeller kan det gis fritak etter søknad.

 

1.Midlertidig ikke i bruk. (Innbefatter kun renovasjonsgebyret.)

Når eiendommen midlertidig ikke er i bruk (utenlandsopphold, hussalg, oppussing av bolig eller lignende) kan det etter skriftlig søknad, gis fritak fra renovasjonsgebyret etter at eiendommen har stått tom i 6 måneder. Fritak gis fra 7-ende mnd. og i opptil 12 mnd. Tidligste dato for innvilgelse av fritak er fra søknadstidspunktet, og har ingen tilbakevirkende kraft. I fritaksperioden hentes dunkene inn, og avgift for innhent, og evt. utsett av dunkene belastes kunde.

Etter at det evt. er gitt fritak i ett år, må det gå minst 5 år før det kan gis nytt fritak.

Etter ett år påløper kostnader for minste abonnement, uavhengig av om kunde har bestilt dunk eller ikke. Det blir ikke satt ut dunk uten at kunde bestiller.

 

2.Ubebodd (renovasjon og slamgebyr)

Det kan gis fritak for renovasjon og slamgebyr om en bolig er permanent ubebodd. Fritaket gis hvis eier kan dokumentere at vannet er koblet fra, med dette menes plombert. Fritaket kan gis tidligst fra måneden søknaden er mottatt (ikke tilbakevirkende kraft) og fra vannet er koblet fra.

I fritaksperioden hentes dunkene inn, og avgift for innhent, og evt. utsett av dunkene belastes kunde. Eier er pliktig til å varsle dersom eiendommen tas i bruk.

 

3.Spesialtilfeller (renovasjon og slamgebyr)

Sykehjem

  • I tilfeller hvor eier flytter til sykehjem og hus blir stående ubebodd, kan det gis fritak fra de flytter og fram til huset igjen blir tatt i bruk. Innhent og utsett av dunker utføres uten ekstra kostnad for kunden. I noen tilfeller kan det være at noen ikke får sykehjemsplass, men må flytte til slektninger etc. Disse har samme mulighet for fritak. Fritak kan gis maksimalt 6 mnd. tilbake i tid. Eier er pliktig til å varsle dersom eiendommen tas i bruk.

Dødsfall

  • Fritak gis fra den dato personen dør og ett år frem i tid. Dersom bolig blir stående tom og det ikke tinglyses ny eier på boligen, kan fritaket forlenges. Innhent og utsett av dunker utføres uten ekstra kostnad.

Etter ett år påløper kostnader for minste abonnement, uavhengig av om det er bestilt dunk eller ikke. Det blir ikke satt ut dunk uten at kunde bestiller. For å unngå gebyr fra påfølgende år, må det søkes om ubebodd eiendom. Pkt.2.

 

4.Fritak for fritidseiendommer (renovasjon og slamgebyr)

Det kan gis fritak for renovasjon- og slamgebyr fra fritidseiendommer dersom tilstanden på eiendommen gjør at den ikke lenger er egnet til formålet. Fritaksgrunn er at eiendommen står til nedfalls, og ikke er egnet til matstell og overnatting. For å få fritak må det sendes skriftlig søknad med dokumentasjon i form av bilder, og dokumentasjon om at evt. vanntilførsel er koblet fra (plombert).

Fritaket kan gis tidligst fra måneden søknaden er mottatt (ikke tilbakevirkende kraft).

Eier er pliktig til å varsle dersom eiendommen tas i bruk.

 

5.Klageinstans

Endelig klageinstans angående fritak er styret i Fosen Renovasjon IKS.