Tømming av slamavskiller


En slamavskiller fungerer på den måten at alt
slam går i slamavskillerens 1.kammer. Videre blir
det separert over i 2. og 3. kammer hvor tanken
har utløpt.
Ved tømming av slamskilleren blir hele tanken tømt, før renset vann blir returnert tilbake i slamavskilleren. Nivået for en godt fungerende slamavskiller skal stå like høyt som utløpet.
Se her for bilder og mer informasjon:

http://www.fosenrenovasjon.no/index.php/slam/hva-skjer-med-slammet